Formació CRE

La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC) va signar el 4 de juny de 2012 el Conveni de Col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a l’Organització de Cursos de Formació per a Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), registrat amb el número 0425/2012.


Per a enviar les sol-licituts: cursos-cre@fvaac.com

Per a consultes cridar al mòbil : 682 87 26 72 (de DILLUNS a DIVENDRES en horari de 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00).


ASI POTS DESCARREGAR L’AUTORITZACIÓ DEL TUTOR per a fer el curs CRE els menors de 18 anys i els majors de 8 anys. Tots els menors de 18 anys que fan el curs en complir els 18 anys han de fer un reciclatge, este ja els serveix indefinidament.


Jornada formativa per a Consumidor Reconegut

com Expert (CRE)


FULL D’INSCRIPCIÓ


FULL D’INSCRIPCIÓ


Instrucions per a l’inscripció a les jornades formatives de Consumidors Reconeguts com a Experts


Vos recomanem llegir les instruccions detingudament abans d’omplir el FORMULARI


L’objecte d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària nº 18 és regular l’ús d’articles pirotècnics per Grups Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives, religioses,culturals i tradicionals organitzades per col·lectius, persones jurídiques,ajuntaments, associacions o entitats jurídiques, etc. Es tracta d’esdeveniments en els quals el tipus i la forma d’utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d’organització i seguretat, així com certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix.

Com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Aquests articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 i P1. Adicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

Per a participar als cursos de Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE) que promou esta Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet – FVAAC, el sol.licitant deura de pertànyer a una colla, grup ó associació amb personalitat jurídica pròpia, tambe deu de tindrer almenys un Responsable de Grup CRE amb acreditació en vigor expedida per la Delegació del Govern i vinculada a l’associació.

IMPORTANT – Abans de realitzar el curs CRE totes les Associacions participants deuen de crear el Grup CRE en la plataforma tecnologica de la Generalitat Valenciana. Des d’aquesta plataforma es descarregaren després del curs els certificats CRE.

Els cursos contemplaran les modalitats de «cordà», «passejà», «despertà» i «correfoc»,sols per a majors de 14 anys, els menors de 13 anys i majors de 8 anys, contactar amb FVAAC abans de fer l’inscripció.
La inscripció la realitzarà un Responsable de l’Associació, no modificar el fitxer excel. Si es necessita inscriure al curs a més participants deurà d’omplir un nou formulari amb les dades dels participants que no havia inscrit anteriorment. Els participants que es presenten al curs deuran portar el dia de la prova el seu DNI en vigor.

Els menors de 18 anys també hauran d’entregar una autorització signada pel tutor, descarregar desde este enllaç: http://fvaac.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=43

El responsable de Grup CRE sera qui podrà accedir en el futur a la plataforma tecnològica de la Generalitat Valenciana amb un certificat digital emés per la ACCV per a traure les acreditacions de CRE dels components de la seua associació.

Crear el grup CRE en la plataforma tecnològica de la Generalitat Valenciana


Procediment per a la Inscripció

1. Introduir les dades de tot el formulari amb MAJÚSCULES, guardar el formulari tal com esta en excel.

2. Enviar el formulari al correu electronic: cursos-cre@fvaac.com, en format excel, qualsevol altre format no sera admés.
Esta documentació s’haura d’enviar necessariament 4 dies antes de la data del curs per a ser admés a la jornada formativa. Les places són limitades, una vegada borrada la sol·licitud de la web no s’admetrà cap inscripció més.

3.Els donatius que fan les Associacions son per a col•laborar amb les despeses derivades d’este tipus de jornades per formacio CRE, estes despeses son per a sufragar els materials entregats als participants tals com son les carpetes, paper, boli, colgat identificatiu i la preparació de tot el material audiovisual. Este tipo de cursos CRE no te tases administratives de cap tipus. Els ponents no reben cap contraprestació económica.

4. Si als 2 dies de enviar la sol-licitud no has rebut cap contestació es que esta tot correcte i podras presentarte al curs.

5. El dia de la proba tindran que dur el DNI en vigor. Els menors de 18 anys tambe tindran que dur l’autorització firmada per el pare/mare/tutor o tutora.

Tots els formularis dels quals no es reba tota la documentació sol·licitada correctament en els terminis indicats seran suprimits per a facilitar l’accés als sol·licitants en llista d’espera, deguent procedir els interessats a una nova sol·licitud a través de la web.

Nota informativa: En el curs s’utilitzara el valencià en les exposicions audiovisuals i majoritàriament en les explicacions dels ponents. En realitzar la inscripció al curs comporta l’acceptació d’aquesta circumstància. No s’admetran reclamacions per no entendre el valencià.


Protecció de dades

Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades s’informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat de la FEDERACIÓ D’ASSOCIASIONS D’AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb la FVAAC, així com l’enviament d’informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un email a FVAAC:webfvaac@gmail.com.

El responsable es compromet a guardar secret sobre les dades que posseeix i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració perduda o accés no autoritzat. Les seves dades podran ser cedits a Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, sempre que sigui necessària per activitats realitzades per FVAAC que asi ho requereixin, li comuniquem la possibilitat d’ús de la seva adreça d’e-mail per remetre-li comunicacions. Vostè ens presta el seu consentiment exprés a tals efectes, li informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, manant un email a webfvaac@gmail.com indicant-ho.

×