Formació RG-CRE

 

 

ACCES A FORMULARI DE INSCRIPCIO

Per a enviar les inscripcións: cursos-rgcre@fvaac.com

Per a consultes cridar al mòbil : 682 87 26 72 – El servei de Whatsapp tan sols serà per aquelles associacions afiliades a FVAAC.


ENLLAÇ PER A ACCEDIR A LA PLATAFORMA CRE DE LA GENERALITAT VALENCIANA


Abans d’emplenar la INSCRIPCIÓ llegir bé les instruccions, tota inscripció que no s’emplene

correctament o que no es remeta tota la documentació sol·licitada, SERA ANUL·LADA.

IMPORTANT: PER A ENVIAR LA DOCUMENTACIO D´INSCRIPCIO HA D´ESTAR TOT ESCANEJAT CORRECTAMENT, NO S’ACCEPTARAN FOTOS. TOTS ELS DOCUMENTS INCLOSOS EN UN SOL ARXIU PDF. ► EL DIA DEL CURS SERA NECESARI PORTAR el D.N.I. original

Les places són limitades, una vegada borrada la sol·licitud de la web no s’admetrà cap inscripció més.Instrucions per a l’inscripció a les jornades formatives de Responsables de

Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE).


Vos recomanem llegir les instruccions detingudament abans d’omplir el FORMULARI.

L’objecte d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària nº 18 és regular l’ús d’articles pirotècnics per Grups Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives, religioses,culturals i tradicionals organitzades per col·lectius, persones jurídiques,ajuntaments, associacions o entitats jurídiques, etc. Es tracta d’esdeveniments en els quals el tipus i la forma d’utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d’organització i seguretat, així com certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix.

Com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Aquests articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 i P1. Adicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

► Per participar a les Jornades de Formació per a Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE) que promou aquesta Federació, el sol·licitant deu pertànyer a un grup, penya, associació o agrupacio popular amb personalitat jurídica pròpia, i tindre mes de 18 anys.


Procediment per a la inscripció: llegir be abans de emplenar la sol-licitud.

1. Emplenar les dades de tot el formulari amb MAYUSCULES. (Tota inscripció que sigua emplenada a boli o que no estigua completa no serà admesa) MOLT IMPORTANT POSAR EL NUMERO DE MÒBIL I EL CORREU ELECTRONIC (de cada un), ja que per mitjà del correu electrònic s’informara del resultat de la prova, de tots els tramits necesaris i s’enviara el carnet de RGCRE.

2. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER EMAIL

ENVIAR PER EMAIL a cursos-rgcre@fvaac.com : el full D’INSCRIPCIÓ correctament emplenat (tota inscripció que sigua emplenada a boli o que no estigua completa no serà admesa), copia del ingres bancari de la col·laboracio (en l’ingrés cal posar el nom i cognoms del participant), copia del DNI (no val foto del mòbil, ha de ser ESCANEJAT) , copia del NIF de les Associacions que vols vincular al carnet i la copia de la TAXA administrativa que posa per a «l’administració» amb el justificant del seu pagament.

Al final de la pàgina teniu les instruccions per a imprimir i pagar les taxes.

Tot escanejat correctament, no s’acceptaran fotos del mòbil.

EL DIA DEL CURS SERA NECESARI PORTAREl DNI original

3. Et confirmarem al mateix correu que envies la documentació que esta tot correcte o falta algun document. Si als 3 dies d’enviar per email la sol·licitud no reps cap correu de confirmació posa’t en contacte amb nosaltres. Tots els formularis que no es reba tota la documentació sol·licitada i correctament emplenada en els terminis indicats seran suprimits per facilitar l’accés als sol·licitants en llista d’espera.

► Les col·laboracions que fan els participants suposen una ajuda a la Federació per a sufragar les despeses derivades de la promoció d’aquest tipus de jornades igual que amb el material lliurat a cada participant, així com a mantenir les tradicions de foc valencianes amb participació ciutadana i que puguin aconseguir l’acreditació necessària segons la nova normativa. Els ponents no reben cap contraprestació económica.

► Per lo tant, aquesta col·laboracio no suposa cap garantia de superació de la prova acreditativa, esta proba la realitzarà i la corregirà l’àrea d’Indústria de la Subdelegació del Govern a València.

Nota informativa: En el curs s’utilitzara el valencià en les exposicions audiovisuals i majoritàriament en les explicacions dels ponents. En realitzar la inscripció al curs comporta l’acceptació d’aquesta circumstància. No s’admetran reclamacions per no entendre el valencià.


Seguir les següents instruccions per al pagament de les taxes.

TASA 054, MODEL 790. MARCAR OPCIO: EXPEDICIO DE CERTIFICATS D´APTITUDS. ACCEDIR AL SEGÜENT ENLLAÇ: ENLLAÇ PER AL PAGAMENT DE LA TASA ADMINISTRATIVA


Protecció de dades

Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades s’informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat de la FEDERACIÓ D’ASSOCIASIONS D’AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb la FVAAC, així com l’enviament d’informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un email a FVAAC webfvaac@gmail.com.

El responsable es compromet a guardar secret sobre les dades que posseeix i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració perduda o accés no autoritzat. Les seves dades podran ser cedits a Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, sempre que sigui necessària per activitats realitzades per FVAAC que asi ho requereixin, li comuniquem la possibilitat d’ús de la seva adreça d’e-mail per remetre-li comunicacions. Vostè ens presta el seu consentiment exprés a tals efectes, li informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, manant un email a webfvaac@gmail.com indicant-ho.

×