Formació RG-CRE


Per a enviar les sol-licituts: cursos-rgcre@fvaac.com

Per a consultes cridar al mòbil : 682 87 26 72 (de DILLUNS a DIVENDRES en horari de 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00).


Jornada formativa per a Responsable de Grup CRE (RG-CRE)


Abans d’emplenar la SOL·LICITUD llegir bé les instruccions, tota sol·licitud que no s’emplene

correctament o que no es remeta tota la documentació sol·licitada, SERA ANUL·LADA.

FULL D’INSCRIPCIÓ


Instrucions per a l’inscripció a les jornades formatives de Responsables de

Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE).


Vos recomanem llegir les instruccions detingudament abans d’omplir el FORMULARI.

L’objecte d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària nº 18 és regular l’ús d’articles pirotècnics per Grups Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives, religioses,culturals i tradicionals organitzades per col·lectius, persones jurídiques,ajuntaments, associacions o entitats jurídiques, etc. Es tracta d’esdeveniments en els quals el tipus i la forma d’utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d’organització i seguretat, així com certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix.

Com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Aquests articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 i P1. Adicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013.

► Per participar a les Jornades de Formació per a Responsables de Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE) que promou aquesta Federació, el sol·licitant deu pertànyer a un grup, penya, associació o agrupacio popular amb personalitat jurídica pròpia, i tindre mes de 18 anys.


Procediment per a la inscripció: llegir be abans de emplenar la sol-licitud.

1. Emplenar les dades de tot el formulari amb MAYUSCULES. (Tota sol·licitud que sigua emplenada a boli o que no estigua completa no serà admesa) MOLT IMPORTANT POSAR EL NUMERO DE MÒBIL I EL CORREU ELECTRONIC (de cada un), ja que per mitjà del correu electrònic s’informara del resultat de la prova, de tots els tramits necesaris i s’enviara el carnet de RGCRE.

2. Una vegada estiga la sol·licitud emplenada correctament es deu imprimir i a continuació s’ha de signar.

3. EL DIA DEL CURS SERA NECESARI PORTAREl DNI original

4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL ENVIAR PER EMAIL

ENVIAR PER EMAIL a cursos-rgcre@fvaac.com : SOL·LICITUD correctament emplenada i signada, copia del DNI, una FOTOGRAFIA actualitzada tipo carnet en format JPG (no valen fotos del mòbil, ha de ser una foto escanejada amb bona resolució) , copia del ingres bancari (en l’ingrés cal posar el nom i cognoms del participant), copia del NIF de les associacions a les que vols vincular el carnet i la copia del justificant del pagament de la taxa (el que es per a l’administracio) per a l’expedició del carnet de RGCRE (si no se supera la prova, encara que es tinga pagada la taxa no s’expedirà el carnet). Al final de la pàgina teniu les instruccions per a imprimir el document i pagar les taxes.

5. Aquesta documentació s’ha d’enviar per email abans de 10 DIES de la data del curs per a ser admés a la jornada formativa. Tota aquella sol·licitud que no siga enviada correctament abans d’aquesta data quedara anul·lada. Les places són limitades, una vegada borrada la sol·licitud de la web no s’admetrà cap inscripció més.

6. Si als 2 dies d’enviar per email la sol·licitud no reps cap correu o trucada telefònica serà que heu enviat tota la documentació correctament al correu indicat. Tots els formularis que no es reba tota la documentació sol·licitada i correctament emplenada en els terminis indicats seran suprimits per facilitar l’accés als sol·licitants en llista d’espera.

Seguir les següents instruccions per al pagament de les taxes.

TASA 054, MODEL 790. ACCEDIR AL SEGÜENT ENLLAÇ: ENLLAÇ PER AL PAGAMENT DE LA TASA ADMINISTRATIVA

En el següent enllaç teniu un esborrany de com emplenar la taxa administrativa: ENLLAÇ BORRADOR TAXA.


Col-laboracions per a les jornades de RG-CRE.

► Dades per a fer la trasferencia del donatiu: ES45 3159 0002 7023 2247 7627 – CAIXA POPULAR. (En el concepte de l’ingres cal posar el nom i cognoms del participant). Si no es presenta el dia del curs el donatiu queda pendent per a un altre curs.

► Aquestes col-laboracions suposen una ajuda a la Federació per a sufragar les despeses derivades de la promoció d’aquest tipus de jornades igual que amb el material lliurat a cada participant, així com a mantenir les tradicions de foc valencianes amb participació ciutadana i que puguin aconseguir l’acreditació necessària segons la nova normativa. Els ponents no reben cap contraprestació económica.

► Per lo tant, aquesta col-laboracio no suposa cap garantia de superació de la prova acreditativa, esta proba la realitzarà i la corregirà l’àrea d’Indústria de la Subdelegació del Govern a València.

Nota informativa: En el curs s’utilitzara el valencià en les exposicions audiovisuals i majoritàriament en les explicacions dels ponents. En realitzar la inscripció al curs comporta l’acceptació d’aquesta circumstància. No s’admetran reclamacions per no entendre el valencià.


Protecció de dades

Segons la Llei 15/1999 de Protecció de Dades s’informa que les seves dades estan incloses en fitxers titularitat de la FEDERACIÓ D’ASSOCIASIONS D’AMICS DEL COET (FVAAC), amb la finalitat de gestió de les activitats relacionades amb la FVAAC, així com l’enviament d’informació, cursos de formació i publicitat. Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un email a FVAAC webfvaac@gmail.com.

El responsable es compromet a guardar secret sobre les dades que posseeix i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració perduda o accés no autoritzat. Les seves dades podran ser cedits a Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, sempre que sigui necessària per activitats realitzades per FVAAC que asi ho requereixin, li comuniquem la possibilitat d’ús de la seva adreça d’e-mail per remetre-li comunicacions. Vostè ens presta el seu consentiment exprés a tals efectes, li informem que pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment, manant un email a webfvaac@gmail.com indicant-ho.

×